Alytaus r. meno ir sporto mokykla skelbia atranką laisvai futbolo mokytojo pareigybei užimti

  • Paskelbė : Dalė Keparutienė
  • Paskelbta: 2022-07-07
  • Kategorija: Pranešimai

Alytaus r. meno ir sporto mokykla skelbia atranką laisvai futbolo mokytojo pareigybei

užimti

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.
Darbo krūvis – 1,0 etatas.
Darbo pradžia – 2022-09-01
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

          Asmuo, siekiantis dirbti mokytoju (toliau – pretendentas), turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus ir reikalavimus mokytojų kvalifikacijai, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu

 Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“:

          1.   turėti ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą;

  1. kūno kultūros mokytojo ir pedagogo kvalifikaciją; 
  2. turėti informacinių technologijų vartotojo įgūdžius ir gebėti  taikyti IKT savo darbe;
  3. gebėti efektyviai organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą;

          5.  mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

          Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
          Asmenys, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje ir sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo;
  2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. išsilavinimą, kvalifikacinę kategoriją, darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
  4. gyvenimo aprašymą (Europass CV).

Pretendentai dokumentus pristato į Alytaus r. meno ir sporto mokyklą Ežero g. 18, Daugai, Alytaus rajonas, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu: menas.daugai@gmail.com.
           Dokumentų originalai, pateikiami atrankos dieną, yra sutikrinami ir grąžinami pretendentui.
           Dokumentai priimami iki 2022-08-01  (įskaitytinai) šiuo adresu: Ežero g. 18, Daugai,  Alytaus rajonas. Telefonas pasiteirauti 8 315 69 633

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos