Priėmimas į mokyklą

Priėmimas į mokyklą Atnaujinta Dydis
Stojimo prašymas 2020-09-08 11:42:59 28 KB
Mokymo sutartis 2024-06-06 11:56:00 50 KB

Mokinių priėmimo į mokyklą, išvykimo iš mokyklos, šalinimo iš mokyklos tvarka

Mokiniai į mokyklą priimami vadovaujantis Alytaus rajono savivaldybės tarybos nustatyta ir Alytaus r. meno ir sporto mokyklos direktoriaus patvirtinta tvarka Mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, mokytis meno mėgėjų programos nuo 14 metų, testinės studijos skirtos baigusiems neformaliojo ugdymo mokyklą ir norintiems tobulintis toliau.

Mokiniai į mokyklą priimami:

1. Atsižvelgus į vaikų ir jų tėvų pageidavimus, vaikų saviraiškos poreikius, gebėjimus,
amžių, muzikinius, meninius, fizinius, sveikatos duomenis ir ugdymo įstaigos finansines galimybes.
2. Mokyklos direktoriaus įsakymu sudaroma priėmimo komisija (toliau- komisija),
kurios pirmininkas yra mokyklos direktorius.

Komisija:
2.1. vertina stojančio meninius, sportinius gebėjimus 10 balų sistema;
2.2. teikia siūlymus direktoriui dėl vaiko priėmimo į ugdymo programas;
2.3. vertinimą įrašo į priėmimo protokolą;
2.4. gali siūlyti priimti mokinį į aukštesnę meninio ar sportinio ugdymo klasę;
2.5. priimant tikrinama: į muzikos skyrių -klausa, ritmas, atmintis, į dailės skyrių-savarankiškai atliktų kūrybinių darbų peržiūra, arba darbai, kurie atliekami priėmimo metu, į sporto skyrių- pagal sporto šaką laikomas stojamasis testas;

3. Mokiniai į mokyklą priimami pateikus prašymą mokyklos direktoriui (už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (ar vaiko globėjų, rūpintojų), 14-16 metų vaikas – pats, turintis vieno iš tėvų (ar vaiko globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą);
4. pristačius nustatytos formos pažymą apie vaiko sveikatą (norintys mokytis pagal pradinio meninio ar sportinio ugdymo programas); 
5. gimimo liudijimo, paso, tapatybės kortelės kopiją;
6. pažymą apie mokymosi rezultatus (jei mokinys mokėsi kitoje neformaliojo ugdymo mokykloje) 

Mokiniai, nebaigęs pradinio, pagrindinio muzikinio ar dailinio ugdymo programų, tęsti mokslą priimami tik pateikę pažymą apie mokymosi rezultatus ankstesnėje meno mokykloje. Jei mokinys tokios pažymos neturi, direktoriaus sudaryta komisija gali įvertinti jo sugebėjimus. Užsienyje mokęsi mokiniai mokytis priimami bendra tvarka. Sprendimą dėl mokinio priėmimo priima Mokyklos administracija. Priėmimas mokytis pagal pradinio, pagrindinio meninio ar sportinio ugdymo programas įforminamas direktoriaus įsakymu. 

Su mokinius sudaroma Mokymo sutartis:

 1. Mokymo sutartyje aptariami mokyklos ir mokinio (arba kliento, atstovaujančio vaiko interesus) įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės;
 2. abu Mokymo sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos direktorius ir prašymo pateikėjas. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiajam asmeniui, sutarties kopija segama į asmens bylą;
 3. už vaiką iki 14 metų sutartį pasirašo vienas iš tėvų (vaiko globėjas, rūpintojas), o 14-16 metų vaikas sutartį pasirašo tik turėdamas vieno iš tėvų (ar vaiko globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą;
 4. Mokymo sutartis registruojama Mokymo sutarčių registracijos knygoje.
 5. Sudarius mokymo sutartį mokinys įtraukiamas į Mokyklos duomenų bazę,formuojama jo asmens byla.


Tėvams pasirinkus nutraukti mokymo sutartį:

 1. pateikiamas prašymas mokyklos direktoriui, nurodant sutarties nutraukimo priežastį;
 2. atsiskaitoma su mokykla;
 3. mokiniams išduodama pažyma apie ugdymo rezultatus.
 4. mokinio išvykimas iš mokyklos įforminamas mokyklos direktoriaus įsakymu, padaromi reikiami pakeitimai Mokyklos mokinių registre.

Mokiniai gali būti šalinami iš mokyklos Švietimo įstatymo 29 straipsnio 9 ir 10 dalyse nustatytais atvejais.

 

 

Atnaujinta: 2021-03-12
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30