Teisės ir pareigos

 • 161. Mokinių teisės ir pareigos:
  161.1. Mokinių teisės:
  161.1.1. mokytis neformaliojo ugdymo mokykloje;
  161.1.2. gauti informaciją apie mokykloje vykdomas švietimo programas, mokymosi formas, ugdymą reglamentuojančius dokumentus;
  161.1.3. mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius ir siekti įgyti neformaliojo švietimo  pažymėjimą;
  161.1.6. mokytis pagal neformaliojo švietimo individualaus ugdymo programas Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka;
  161.1.7. į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą;
  161.1.8. gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją;
  161.1.9. gauti socialinę, psichologinę ir pedagoginę pagalbą;
  161.1.10. dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus;
  161.1.11. dalyvauti mokyklos savivaldoje;
  161.1.12. burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, dalyvauti visuomenės gyvenime, taikiuose susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams;
  161.1.13. į minties, sąžinės, žodžio laisvę;
  161.1.14. puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas;
  161.1.15. turėti higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą, ugdytis sveikoje ir saugioje aplinkoje, naudotis mokyklos instrumentais, sporto aikštynu, kabinetais, internetu;
  161.1.16. į poilsį ir laisvalaikį, tinkamą pagal jų amžių ir sveikatą;
  161.1.17. į sumažintą mokestį už mokslą (mažas pajamas gaunančių šeimų vaikai) Alytaus rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;
  161.1.19. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.
 • 162.2. Mokinių pareigos:
  162.2.1. sudarius Mokymo sutartį laikytis visų jos reikalavimų;
  162.2.2. mokytis iki 16 metų; įgyti pakankamai žinių ir patirties tam, kad teisingai pasirinktų tolesnį mokymosi ar profesinės veiklos kelią, būtų pasiruošę savarankiškam gyvenimui;
  162.2.3. nuolat lankyti mokyklą, laikytis mokinių elgesio ir mokyklos darbo ir vidaus tvarkos taisyklių;
  162.2.4. stropiai ir sąžiningai mokytis, siekti dorinės ir pilietinės brandos;
  162.2.5. dalyvauti mokyklos organizuojamuose testuose, pasiekimų patikrinimuose, sąžiningai atlikti užduotis;
  162.2.6. vykdyti mokyklos vadovybės, mokytojų reikalavimus, savivaldos institucijų nutarimus;
  162.2.7. vykdyti socialinę veiklą;
  162.2.8. laikytis žmonių bendrabūvio normų;
  162.2.9. laikytis sveiko gyvenimo būdo reikalavimų (nevartoti tabako, alkoholio, narkotiniųir psichotropinių medžiagų);
  162.2.10. gerbti valstybinę, savo gimtąją kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir kultūras;
  162.2.11. laiku pasitikrinti sveikatą ir pateikti mokyklai reikiamą informaciją;
  162.2.12. vykdyti pareigas numatytas Švietimo, Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose.