Skatinimo sistema

Mokinių skatinimo ir drausminimo sistemą nustato mokyklos direktorius kartu su mokyklos taryba.
Mokinių skatinimui už gerą elgesį ir mokymąsi, aktyvų dalyvavimą renginiuose ir
už pasiekimus neformaliojo ugdymo veikloje gali būti taikomos šios priemonės:
1. apdovanojimas pagyrimo ar padėkos raštais;
2. direktoriaus įsakymu reiškiamos padėkos;
3. apdovanojimas asmeninėmis dovanėlėmis;
4. išvykos ar ekskursijos