Drausminimo sistema

Mokinių drausminimui gali būti taikomos šios priemonės:
1. informacija tėvams (vaiko globėjams, rūpintojams);
2. drausmės pažyma su kurią supažindinami mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai);
3. pokalbis su mokyklos vadovais;
4. įspėjimas, pareikštas direktoriaus įsakymu;
5. papeikimas, pareikštas direktoriaus įsakymu;
6. mokinio elgesio svarstymas: mokytojų taryboje, mokyklos taryboje (esant tėvams,
globėjams rūpintojams;
7. jei mokinio elgesys trukdo organizuoti ugdomąją veiklą, kelia pavojų aplinkinių
saugumui., išimtinais atvejais jis gali būti šalinamas iš pamokos, ugdomosios veiklos užsiėmimų ir parvežamas namo, jei namuose yra vienas iš tėvų (globėjų ar rūpintojų);
8. mokinys  šalinimas iš mokyklos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo
įstatymu.