Darbo ir vidaus tvarkos taisyklės

DARBO-APMOKĖJIMO-SISTEMOS-APRAŠAS

1 . ALYTAUS R. MENO IR SPORTO MOKYKLOS PARAMOS LĖŠŲ GAVIMO, APSKAITOS IR PANAUDOJIMO TVARKA

2.ALYTAUS R. MENO IR SPORTO MOKYKLOS MOKĖJIMO UŽ DARBĄ POILSIO IR ŠVENČIŲ DIENOMIS TVARKA

3. ALYTAUS R. MENO IR SPORTO MOKYKLOS
PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO T
VARKA

4.ALYTAUS R. MENO IR SPORTO MOKYKLOS MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

 

5. Darbo tvarkos taisyklių 5 priedas. ALYTAUS R. MENO IR SPORTO MOKYKLOS MOKYTOJŲ PRIĖMIMO TVARKA

  

6. Darbo tvarkos taisyklių 6 priedas  MOKINIŲ PRIĖMIMO, PERĖJIMO Į KITĄ MOKYKLĄ IR PAŠALINIMO IŠ ALYTAUS R. MENO IR SPORTO MOKYKLOS TVARKA

 

7. Darbo tvarkos taisyklių 7 priedas. ALYTAUS R. MENO IR SPORTO MOKYKLOS IT TECHNIKOS NAUDOJIMO TVARKA

8.Darbo tvarkos taisyklių 8 priedas. MOKESČIO UŽ NEFORMALŲJĮ UGDYMĄ ALYTAUS R. MENO IR SPORTO MOKYKLOJE MOKĖJIMO TVARKA

9. Darbo tvarkos taisyklių 9 priedas. ALYTAUS R MENO IR SPORTO MOKYKLOS GAUTŲ PAJAMŲ NAUDOJIMO TVARKA. 

10 Darbo tvarkos taisyklių 10 priedas   KULTŪRINIŲ, SPORTINIŲ IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO ALYTAUS R. MENO IR SPORTO MOKYKLOJE TVARKA

 

11 Darbo tvarkos taisyklių 11 priedas . ALYTAUS R. MENO IR SPORTO MOKYKLOS MOKYTOJŲ PEDAGOGINIO KRŪVIO PASKIRSTYMO IR APMOKĖJIMO TVARKA

12 Darbo tvarkos taisyklių 12 priedas .ALYTAUS R. MENO IR SPORTO MOKYKLOS APSKAITOS (FINANSINIŲ) DOKUMENTŲ IR APSKAITOS REGISTRŲ SAUGOJIMO TVARKA

13 Darbo tvarkos taisyklių 13 priedas. ALYTAUS R. MENO IR SPORTO MOKYKLA  MOKINIŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKA

14 Darbo tvarkos taisyklių 14 priedas. ALYTAUS R. MENO IR SPORTO MOKYKLOS IRKLAVIMO BAZĖS NUOMOS TVARKA

15 Darbo tvarkos taisyklių 15 priedas. PLAUKIOJIMO VANDENS TRANSPORTO PRIEMONE PRAMOGINIU
VIKINGŲ LAIVU NUOMOS TVARKA

16. Darbo tvarkos taisyklių 16 priedas. DARBO UŽMOKESČIO SKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO TVARKA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

17

 

18 . Darbo tvarkos taisyklių 18 priedas. ALYTAUS R. MENO IR SPORTO MOKYKLOS NAUDOJIMOSI INTERNETO SVETAINE TVARKA

19.Darbo tvarkos taisyklių 19 priedas. TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO, NUOMOS, NAUDOJIMO ALYTAUS RAJONO MENO IR SPORTO MOKYKLOJE IR NETARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO TARNYBOS REIKMĖMS TVARKA

20.Darbo tvarkos taisyklių 20 priedas.MUZIKOS INSTRUMENTŲ IR AKTŲ SALĖS NUOMOS
MOKĖJIMO TVARKA

21. Darbo tvarkos taisyklių 21 priedas .ALYTAUS R. MENO IR SPORTO MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS
IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA

22. Darbo tvarkos taisyklių 22 priedas.ALYTAUS R. MENO IR SPORTO MOKYKLOS KONKURSŲ, SEMINARŲ, SPORTINIŲ VARŽYBŲ DALYVIO MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS  

23.Darbo tvarkos taisyklių    23 priedas. ATSARGŲ APSKAITOS ALYTAUS R. MENO IR SPORTO MOKYKLOS TVARKOS APRAŠAS

24.Darbo tvarkos taisyklių 24 priedas. TRENIRUOČIŲ VYKDOMŲ ANT VANDENS INSTRUKCIJA Nr.2
I.BENDROJI DALIS

25. Darbo tvarkos taisyklių 25 priedas SPORTO UŽSIĖMIMŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA Nr.1.

26. Darbo tvarkos taisyklių 26 priedas. SAUGOS GATVĖJE IR KELIUOSE BEI VYKDOMŲ EKSKURSIJŲ
(PAŽINTINIŲ IŠVYKŲ) INSTRUKCIJA NR. 3
.

27. Darbo tvarkos taisyklių 27 priedas. INCIDENTŲ REGISTRAVIMO IR TYRIMO TVARKOS APRAŠAS

 ALYTAUS R. MENO IR SPORTO MOKYKLOS DARBO IR VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS